نقشه طراحی آبیاری قطره ای با نوار تیپ

نقشه طراحی آبیاری قطره ای با نوار تیپ

نقشه طراحی آبیاری قطره ای با نوار تیپ

کار پهن کردن نوار تیپ در مزرعه هم باید اصولی را در نظر گرفت که موقع آبیاری با نوار تیپ کمتر دچار مشکلات مختلف گردید و یکی از مسائل مهم در نظر گرفتن نقشه طراحی آبیاری قطره ای با نوار تیپ است.

این که چه نقشه ای بکار ببرید به عوامل مختلفی مربوط می شود و چیزی نیست که ما بیایم بکشیم و بگیم همگی باید این شکل انجام دهید .

نقشه طراحی آبیاری قطره ای با نوار تیپ

 • شیب زمین کشاورزی
 • ابعاد زمین کشاورزی
 • نوع نوار تیپ
 • طول نوار تیپ
 • نوع محصول
 • نوع لوله کشی اصلی
 • میزان آب زمین کشاورزی
 • فشار آب
 • نوع منطقه آب و هوایی
 • نوع آب

نقشه طراحی آبیاری قطره ای با نوار تیپ

و همه این عوامل را باید در نظر گرفت سپس نکاتی را باید مد نظر قرار داد که کمترین خسارت را داشت و از دسترسی به نوار تیپ راحت انجام گیرد . اتصالات استاندارد و مناسب نیز یکی از نکات مهم است که کشاورز باید به آن توجه بکند.

نقشه ای که پیاده می کنید باید موارد زیر را نقض نکند.

 1. تقسیم فشار آب یکنواخت
 2. دسترسی راحت به نوار
 3. عدم تداخل آب
 4. راحت جمع بشود
 5. شکستگی در مسیر نداشته باشد