محاسن و معایب آبیاری قطره ای چیست؟

معایب و محاسن نوار تیپ آبیاری

محاسن و معایب آبیاری قطره ای

محاسن آبیاری قطره ای:

مزایا و معایب سیستم آبیاری قطره ای عمدتاً از نظر فنی، اقتصادی و یا عوامل مربوط به رشد گیاه می باشد، که در هنگام انتخاب روش آبیاری قطره ای یا طراحی این روش الزم است این جنبه ها مورد ارزیابی قرار گیرد و در صورتیکه محاسن سیستم بیشتر از معایب آن بود به مرحله اجرا گذاشته شود.

آبیاری قطره ای در مقایسه با روشهای سطحی و بارانی دارای محاسنی است که عبارتند از:

 1. صرفه جویی در میزان آب مصرفی در آبیاری قطره ای تنها بخشی از خاک اطراف بوته یا درخت آبیاری می شود. کاهش تبخیر از سطح خاک، عدم وجود رواناب سطحی و کنترل نفوذ عمقی از عواملی هستند که باعث کاهش مصرف آب و در نتیجه افزایش بازده آبیاری می شود.
 2. افزایش میزان محصول مطالعات مختلف نشان داده است که تولید محصول در این روش، بیشتر و یا حداقل برابر با سایر روشها بوده است. به عبارت دیگر، آبیاری قطره ای باعث کاهش محصول نمی گردد.
 3. عدم تماس آب با میوه، برگ، ساقه و تنه درخت عدم تماس آب احتمال تولید خسارت در اثر بیماری های گیاهی را کاهش می دهد.
 4. وزش باد ، وزش باد در این سیستم در مقایسه با سیستم های آبیاری بارانی بی تاثیر خواهد بود.محاسن و معایب آبیاری قطره ای
 5. نیروی کارگری به علت ثابت بودن قسمت های مختلف آبیاری قطره ای احتیاج به نیروی کارگری در این روش کم می باشد.
 6. امکان به کارگیری کود و سم همراه با آبیاری در آبیاری قطره ای این امکان وجود دارد که کودهای شیمیایی محلول را وارد سیستم کرده و همراه
  با آب آبیاری در اختیار گیاه قرار دهیم، که در اینصورت خطر شسته شدن کودها به عمق خاک و یا خارج شدن آنها همراه با رواناب سطحی وجود ندارد.
 7. علفهای هرز در سیستم آبیاری قطره ای مشکالت علف های هرز و هزینه مبارزه با آنها به حداقل می رسد و چون آب از صافی دستگاه کنترل مرکزی عبور می کند بذر و علفهای هرز نمی توانند از این طریق وارد مزرعه شده و پس از سبز شدن ایجاد مزاحمت نمایند.

محاسن و معایب آبیاری قطره ای

محاسن و معایب آبیاری قطره ای

معایب آبیاری قطره ای

علیرغم محاسن ذکر شده، این روش دارای معایبی می باشد که عبارتند از:

 1. هزینه سرمایه گذاری / هزینه سرمایه گذاری سیستم آبیاری قطره ای زیاد است بطوریکه در برخی موارد خارج از توان
  کشاورز می باشد.
 2. گرفتگی قطره چکان ها /یکی از بزرگترین مشکالت این روش آبیاری،گرفتگی قطره چکانها می باشد. گرچه با ابداع فیلترها و تولید قطره چکانهایی که خطر گرفتگی آنها کمتر است، این مسئله تا حدودی برطرف شده ولی هنوز کامالً برطرف نشده است.
 3. مسئله شوری و کیفیت آب آبیاری/ شوری خاک و همچنین کیفیت نامناسب آب آبیاری در این روش ممکن است تولید مشکل نماید. زیرا اگر میزان بارندگی جهت آبشویی و خارج ساختن نمکهای متراکم شده کافی نباشد، تجمع امالح در سطح خاک در سیستم قطره ای ایجاد مشکل خواهد نمود.
 4. محدود شدن رشد ریشه / در سیستم آبیاری قطره ای، ریشه در محدوده منطقه مرطوب رشد می نماید. بنابراین در صورتیکه حجم این ناحیه بسیار کم باشد، ریشه زیاد گسترش پیدا نخواهد کرد. این امر خصوصاً در مناطقی با بادهای شدید، در صورت عدم طراحی صحیح مشکالتی را بوجود می آورد. این محدودیت را می توان با طراحی مناسب و اعمال مدیریت صحیح تا حد بسیار زیادی کاهش داد.

  عکس نوار تیپ drip irrigation tape

  نوار تیپ گندم

محاسن و معایب آبیاری قطره ای