انواع سیستم آبیاری قطره ای چیست؟

قیمت روز نوار تیپ

انواع سیستم آبیاری قطره ای

پخش آهسته آب برسطح خاك به صورت قطرات مجزا یا پیوسته ، یا جریانهای باریك از حفره های ریز آبیاری دریپ نام دارد . در بیشتر موارد آبیاری دریپ و آبیاری تریكل ( قطره ای ) مترادف یكدیگر به كار می روند.
انواع سیستم آبیاری قطره ای

انواع سیستم آبیاری قطره ای

  • آبیاری زیر بستری :
پخش آهسته آب در زیر سطح خاك از قطره چكانهایی با دبی در حدود آبیاری دریپ ، آبیاری زیر بستر نام دارد . این روش با آبیاری زیر زمینی متداول كه در آن ناحیه ریشه گیاه با كنترل سطح ایستابی آ بیاری می شود متفاوت است و نباید اشتباه گرفته شود
  • آبیاری فواره ای ( بابلر ) :
پخش آب بر سطح خاك به صورت جریان با ریك یا فواره از سوراخی با دبی بیشتر از آبدهی آبیاری دریپ یا زیر بستری آما معمولاً كمتر از ۱ گالن بر دقیقه ، آبیاری فواره ای نا میده می شود . دبی قطره چكان در این آبیاری از سرعت نفوذ نهایی خاك بیشتر است و ایجاد یك حوضچه برای نگهداری یا كنترل پخش آب ضروری می باشد .
  • آبیاری اسپری :
پخش آب بوسیله یك اسپری یا مه پاش كوچك بر سطح خاك به آبیاری اسپری معروف است . در این روش هوا در پخش آب نقش اساسی را به عهده دارد در حالیكه در روشهای دریپ ، فواره ای و زیر بستری ، خاك عامل اصلی محسوب می گردد .
انواع سیستم آبیاری قطره ای

دیدگاهتان را بنویسید