کارهایی که نباید در آبیاری قطره ای انجام داد!

عکس نوار تیپ

رول 1000 متری نوار تیپ

1- نوار تيپ را بر روي شيبهاي بالاي 2 درصد نصب نکنيد!

از نصب نوار تيپ بر روي شيبهاي زياد (2%) خودداري کنید و اين گونه اراضي در جهت عمود بر شيب نصب کنید. آبیاری قطره ای

عدم رعايت اين مسئله اولا سبب عدم يکنواختي توزيع آب در طول نوارتيپ مي شود.

در زمان غير فعال بودن شبکه ممکن است مکش معکوس ايجاد شده و ذرات رس به درون روزنه ها مکيده شود.

بنابراين چنانچه مجبور به نصب در روي اراضي با شيب بيش از 2% باشید، ترجيحا نوار تيپ بر روي خاک نصب کنید.

در صورت الزام به نصب در زير خاک، حتما تجهيزات مکش هوا در شبکه پيش بيني و نصب کنید تا مانع ترکیدگی نوار تیپ شود.

2- مواظب آلودگي ها و اندازه ذرات معلق آب باشيد

در مورد آب هاي داراي آلودگي فيزيکي (ذرات معلق) لازم است طراحي و نصب ايستگاه فيلتراسيون آبياري به گونه اي باشد که ذرات بيشتر از 100 ميکرون امکان ورود به شبکه را نداشته باشند.

در مواردي که منابع آب داراي ذرات معلق کمتر از 100 ميکرون هستند (که معمولا با فيلترهاي متداول توصيه نمي شوند)، احداث استخر رسوب و يا هر از چند گاهي شستشوي شبکه با آب کاملا تصفيه شده الزامي می باشد.

3- زاويه دار کردن نوار آبیاری ممنوع

ايجاد شکستگي (زاويه) در سرتاسر طول نوارتيپ نصب شده، باعث کاهش جريان آب مي گردد.

اين وضعيت بخصوص در ابتداي خطوط و حدفاصل اتصال نوارتيپ به لوله هاي 16 ميليمتري و يا در نقاط پاره شده اي که مجددا ترميم شده، بيشتر مشاهده مي گردد که بايستي کنترل و رفع نقص شوند.

4-فشار آب نا متعادل هنگام آبیاری با نوار تیپ

فشار کاري ايده آل جهت بهره برداري از نوار تيپ 0.6 اتمسفر مي باشد که در صورت عدم رعايت فشار ايده آل، آبدهي روزنه ها از مقدار اسمي تغيير مي نمايد.

حداقل فشار کاري 0.4 اتمسفر و حداکثر فشار کاري 1 اتمسفر براي نوار تيپ مي باشد. بنابراين دقت کنید که فشار سيستم در طول فصل بهره برداري بيستي در محدوده تعريف شده باشد.

5-استفاده نکردن از آبهاي خيلي سخت و شور برای آبیاری با نوار تیپ

آبیاری قطره ای

اصولا از سيستم آبياري قطره اي نواري نباید در مزارعي که داراي آبهاي خيلي سخت و شور هستند، استفاده کرد. لوله پلي اتيلن نوار تيپ

در صورت اجبار لازم است قبل از طراحي و نصب نوار تیپ، آزمايش کامل آب صورت گرفته تا در طراحي شبکه روش هاي پيشگيري کننده دچار مشکل نشود اما در هر صورت گرفتگی روزنه ها دور از تصور نیست.

6- آبیاری کمتر از نیاز آبی گیاه با نوار تیپ 

در محاسبات نياز آبي براي آبياري چنانچه نياز آبي گياه زراعي را کم برآورد شود ، ريشه گياه جهت دسترسي به آب به مجراي خروجي نوار تیپ نفوذ کرده و موجب انسداد خواهد شد.

بنابراين همواره بايستي محيط اطراف ريشه رطوبت کافي داشه باشد و نياز آبي گياه خوب تامين شود.

7- در پايان عمليات تزريق کود و سم با نوار تیپ ، آب را سريع قطع نکنيد

پس از خاتمه عمليات تزريق کود و سموم در شبکه آبياري ، سيستم مدت مناسبي فعال باشد تا باقيمانده مواد تزريق شده بوسيله آب خالص کاملا حل و دفع گردد.

8- اشيا نوک تيز دشمن خطرناک نوار تيپ

براي کنترل علف هاي هرز توصيه مي شود که از سموم علف کش استفاده شده و کارگران در هين کار از کاربرد اشيا نوک تيز استفاده ننمايند.

9- نوار تيپ را در پايان فصل کشت به حال خود رها نکنيد

پس از پايان دوره بهره برداري، بايستي نوار تيپ از سطح مزرعه جمع آوري گرديده تا باعث آشفتگی مزرعه نگردد.

10- در پايان کار نوارتیپ را از زير خاک خشک جمع نکنيد.

چنانچه نوار تيپ در زير خاک نصب شده ، بهتر است براي سهولت در جمع آوري ، مزرعه يک نوبت آبياري محدود شده تا خاک روي نوار آبیاری نيمه مرطوب و نرم شود. آبیاری قطره ای


پهن کردن نوار تيپ در طول کوتاه سبب افزايش هزينه طرح به واسطه افزايش تعداد اتصالات و افزايش متراژ لوله هاي آبده مي گردد.

پهن کردن نوار تيپ در طول هاي زياد نيز سبب کاهش يکنواختي آبياري و در نهايت کاهش عملکرد محصول مي شود.

بنابراین قبل از شروع کار حتما با افراد متخصص معاشرت نمایید.