چگونگی جلوگیری از پدیده ذره بینی شدن نوار تیپ؟

نوارتیپ

جلوگیری از پدیده ذره بینی شدن نوار تیپ:

نوار تیپ سوراخ شدهاستفاده از پلاستیک کدر.

  1. جلوگیری از ایجاد فاصله کانونی روی پلاستیک با افزایش فاصله بین پلاستیک و نوار-حداقل ۱۰ سانتیمتر.
  2. قرار دادن نوار آبیاری در عمق ۲ تا ۵ سانتیمتری زیر خاک.

البته به تازگی نوعی مواد اولیه پلیمری در دست تحقیقات شرکت یکتا دریپ قرار دارد که با حفظ کیفیت ، پدیده ذره بینی روی آن اثری ندارد و این مژده را به کشاورزان گرامی می دهیم که بزودی این نوع نوار تیپ را برای استفاده عموم کشاورزان محترم قرار دهیم.