نگهداری نوار آبیاری قطره ای در مزرعه به چه صورت است؟

طرز نگهداری نوار تیپ قطره ای پس از نصب لوله های نوار تیپ در مزرعه و در آبیاری های اولیه با این سیستم تا قبل از توسعه گیاه در سطح خاک مزرعه ضروری است که کشاورزان محترم دقت و توجه بیشتری بر سیستم آب رسانی مزرعه خود داشته تا از کارکرد مناسب آن مطمئن شوند. … ادامه خواندن نگهداری نوار آبیاری قطره ای در مزرعه به چه صورت است؟