نحوه نگهداری نوار تیپ در مزرعه چگونه است؟

نگهداری نوار تیپ آبیاری قطره ای در مزرعه به چه صورت است؟ نگهداری نوار تیپ در زمین کشاورزی پس از نصب لوله های نوار تیپ در مزرعه و در آبیاری های اولیه با این سیستم تا قبل از توسعه گیاه در سطح خاک مزرعه ضروری است که کشاورزان محترم دقت و توجه بیشتری بر سیستم … ادامه خواندن نحوه نگهداری نوار تیپ در مزرعه چگونه است؟