نحوه نگهداری نوار تیپ در مزرعه چگونه است؟

  • از
نوارتیپ

نگهداری نوار تیپ آبیاری قطره ای در مزرعه به چه صورت است؟

نگهداری نوار تیپ در زمین کشاورزی

  • پس از نصب لوله های نوار تیپ در مزرعه و در آبیاری های اولیه با این سیستم تا قبل از توسعه گیاه در سطح خاک مزرعه ضروری است که کشاورزان محترم دقت و توجه بیشتری بر سیستم آب رسانی مزرعه خود داشته تا از کارکرد مناسب آن مطمئن شوند.
  • چرا که پس از استقرار گیاه و افزایش سطح سبز مزرعه، بازدید از نوار تیپ غیر ممکن و یا دشوار خواهد بود.
  • توجه به فاصله بین نوار تیپ و عدم جابجایی آنها توسط باد، توجه به سمت قرارگیری لوله بر روی خاک بطوریکه قطره چکانها در بخش زیرین لوله قرار گیرند.
  • و توجه به بستهای ابتدایی برای رفع نشتی آب از این محلها از جمله مواردی است که باید توسط کشاورزان بازرسی شده و مورد اصالح قرار گیرند.
  • در انتهاي فصل رشد و برای جلوگیری از خسارت زیست محیطی به مزرعه و عدم مشکل در عمليات كاشت فصل بعدي، باید نسبت به جمع آوري نوار تیپ در اسرع وقت، اقدام شود.
nv-author-image