نحوه آبیاری با نوار تیپ در شرایط آب شور

عکس نوار تیپ اصفهان

استفاده از نوار آبیاری در شرایط شور

نحوه آبیاری با نوار تیپ

نحوه آبیاری با نوار تیپ چگونه است؟

  • برای آبیاری در شرایط آب شور، فاصله آبیاری ها باید کوتاه بوده و منطقه توسعه ریشه گیاه همواره خیس نگه داشته شود.
  • بنابراین، محلول خاکی که در آن ریشه های گیاه حضور دارند، در طول دوره رشد تقریبا رقیق باقی مانده و در این شرایط، جذب آب توسط ریشه گیاه راحتتر خواهد بود.
  • بنابراین در شرایط شور انتظار است که آبیاری گیاه توسط لوله های نوار تیپ راندمان بالاتری نسبت به سایر روش ها داشته باشد و گیاه راحتتر بتواند آب مورد نیاز خود را جذب نماید.
  • در آبیاری نوار تیپ، حجم مرطوب شده خاک که اصطلاحا به آن “پیاز رطوبتی” گفته میشود
  • به اطراف لوله گسترش یافته و نمک نیز به طور مرتب از کنار لوله به خارج از پیاز رطوبتی رانده می شود.
  • بنابراین اگر نوار تیپ در کنار گیاه قرار داشته باشد، نمک های موجود در آب و یا خاک به تدریج از دسترس گیاه دور می شوند و آسیب کمتری به گیاه وارد خواهند نمود.
  • بنابرین مهمترین نکته بکارگیری روش نوار تیپ در شرایط شور، کوتاه کردن دور آبیاری است.
  • با توجه به اینکه در روش آبیاری تیپ، آب مستقیما روی گیاه پاشیده نمی شود، شوری آب باعث سوختگی سطح برگها نیز نخواهد شد.
  • همچنين در صورت مناسب بودن شرايط مزرعه از نظر مرزبندي و كانالكشي براي انجام آبياري غرقابي، توصيه مي شود كه براي مهار مشكلات شوري در طول فصل رشد از آبياري تكميلي غرقابي) بويژه در ابتداي فصل( استفاده گردد.