نحوه آبیاری با نوار تیپ در شرایط آب شور

  • از
عکس نوار تیپ drip irrigation tape

استفاده از نوار آبیاری در شرایط شور

نحوه آبیاری با نوار تیپ

نحوه آبیاری با نوار تیپ چگونه است؟

  • برای آبیاری در شرایط آب شور، فاصله آبیاری ها باید کوتاه بوده و منطقه توسعه ریشه گیاه همواره خیس نگه داشته شود.
  • بنابراین، محلول خاکی که در آن ریشه های گیاه حضور دارند، در طول دوره رشد تقریبا رقیق باقی مانده و در این شرایط، جذب آب توسط ریشه گیاه راحتتر خواهد بود.
  • بنابراین در شرایط شور انتظار است که آبیاری گیاه توسط لوله های نوار تیپ راندمان بالاتری نسبت به سایر روش ها داشته باشد و گیاه راحتتر بتواند آب مورد نیاز خود را جذب نماید.
  • در آبیاری نوار تیپ، حجم مرطوب شده خاک که اصطلاحا به آن “پیاز رطوبتی” گفته میشود
  • به اطراف لوله گسترش یافته و نمک نیز به طور مرتب از کنار لوله به خارج از پیاز رطوبتی رانده می شود.
  • بنابراین اگر نوار تیپ در کنار گیاه قرار داشته باشد، نمک های موجود در آب و یا خاک به تدریج از دسترس گیاه دور می شوند و آسیب کمتری به گیاه وارد خواهند نمود.
  • بنابرین مهمترین نکته بکارگیری روش نوار تیپ در شرایط شور، کوتاه کردن دور آبیاری است.
  • با توجه به اینکه در روش آبیاری تیپ، آب مستقیما روی گیاه پاشیده نمی شود، شوری آب باعث سوختگی سطح برگها نیز نخواهد شد.
  • همچنين در صورت مناسب بودن شرايط مزرعه از نظر مرزبندي و كانالكشي براي انجام آبياري غرقابي، توصيه مي شود كه براي مهار مشكلات شوري در طول فصل رشد از آبياري تكميلي غرقابي) بويژه در ابتداي فصل( استفاده گردد.
nv-author-image