لوله پلی اتیلن سایز 90

ملاحظات قبل و بعد از نصب نوار تیپ چیست؟

برنامه ریزی های قبل از نصب

بعد از نصب نوار تیپ

  • قبل از نصب خاک مزرعه بایستی کاملا شخم خورده و فاقد کلوخ و قطعات درشت باشد.
  • همچنین تسطیح نسبی زمین و شیب بندی آن ضروری است. توصیه می شود که شیب زمین از 2 درصد تجاوز نکند.
  • در مورد کشت محصوالتی مانند گندم به ویژه در شرایط شور ، توصیه می شود که مرزهای قطعات آبیاری سنتی حتی الامکان حذف نشوند تا در مواقع ضروری بتوان آبیاری تکمیلی غرقابی نیز انجام داد.
  • همچنین قبل از اتصال نوار تیپ به لوله، باید خطوط اصلی و نیمه اصلی و مانیفولدها شستشو داده شوند.
  • برای اینکار باید درپوشهای انتهای خطوط باز شده و سیستم راه اندازی شود تا عمل شستشو انجام گردد.
  • پیش بینی و نصب ایستگاه پمپاژ، اندازه و آرایش لوله های اصلی و فرعی مزرعه، شیفت های آبیاری، شیر فلکه ها و سایر اتصاالت مربوطه نیازمند محاسبات فنی و دقیق است که بر اساس نظر و تجارب طراح سیستم آبیاری عمل خواهد شد.
  • واضح است که همانند سایر روشهای آبیاری تحت فشار، طراحی صحیح سیستم تیپ با در نظر گرفتن مبانی هیدرولیکی دقیق و همچنین اجرا و نگهداری مناسب سیستم،
  • جزو عوامل کلیدی برای موفقیت این روش، توجیه اقتصادی و بهره مندی از مزایای آن توسط کشاورزان محترم محسوب می شود.
  • لذا پیشنهاد میشود که کشاورزان محترم قبل از هر اقدامی با کارشناسان ذیصالح در زمینه سیستم آبیاری  نوار تیپ، مشورت کافی بعمل آورند.

ملاحضاتی که بعد از نصب نوارتیپ باید در نظر گرفت

جهت و امتداد مناسب برای پهن کردن نوار تیپ در مزرعه به آرایش قطعات آبیاری،
قرارگیری لوله های مانیفولد و شیارهای کشت وابسته است.

در صورت عدم محدودیت در این موارد ، توصیه می شود که نوار تیپ در داخل شیار قرار گرفته و امتداد آن با امتداد باد غالب منطقه هم جهت باشد تا مشکل بادبردگی نوار تیپ کمتر به وقوع بپیوندد.

توجه به سمت قرارگیری لوله های تیپ بر روی خاک بطوریکه قطره چکان ها در بخش زیرین لوله قرار بگیرند، از مواردی است که در این مرحله باید حتما رعایت شود.

نصب نوار تیپ به دو روش دستی و مکانیزه امکانپذیر است. در هرحال نباید تحت
هیچ شرایطی نوار بر روی زمین کشیده شده و یا تحت نیرو و کشش پهن شود.

به همین خاطر کالف باید روی دستگاه سادهای که محور آن از دو طرف بر روی دو بلبرینگ قرار گرفته و به راحتی می چرخد، قرار گیرد و توسط دست و یا بصورت مکانیره نصب گردد.بعد از نصب نوار تیپ

از نصب قرقره در کنار مزرعه خودداری گردد، زیرا این کار باعث خراشیدگی و کاهش طول عمر نوار می گردد.

درصورت نصب نوار تیپ به روش مکانیزه، الزاما باید از سیستم های استاندارد پهن کردن نوار استفاده شود،

به طوری که در تمام مسیر لوله، هدایت نوار از کالف تا روی زمین شامل محل ورود
و خروج نوار از لوله و سطح داخلی لوله هیچگونه تماس با سطوح تیز، برنده و ساینده که موج پارگی و آسیب نوار می شود، وجود نداشته باشد.

عدم توجه به این موضوع می تواند خسارت زیادی برای کشاورزان در طول فصل به بار آورد.

در مناطقی که سرعت باد موجب جابجایی نوار می گردد، باید نوارتیپ با استفاده از میخ گیره پلاستیکی و در فاصله های مناسب روی زمین تثبیت گردند.

Rate this post
keyvan
web
4.9

عالی

4.9/5