برنامه ریزی های قبل از نصب نوار تیپ

  • قبل از نصب خاک مزرعه بایستی کاملا شخم خورده و فاقد کلوخ و قطعات درشت باشد.
  • همچنین تسطیح نسبی زمین و شیب بندی آن ضروری است. توصیه می شود که شیب زمین از 2 درصد تجاوز نکند.
  • در مورد کشت محصوالتی مانند گندم به ویژه در شرایط شور ، توصیه می شود که مرزهای قطعات آبیاری سنتی حتی الامکان حذف نشوند تا در مواقع ضروری بتوان آبیاری تکمیلی غرقابی نیز انجام داد.
  • همچنین قبل از اتصال نوار تیپ به لوله، باید خطوط اصلی و نیمه اصلی و مانیفولدها شستشو داده شوند.
  • برای اینکار باید درپوشهای انتهای خطوط باز شده و سیستم راه اندازی شود تا عمل شستشو انجام گردد.
  • پیش بینی و نصب ایستگاه پمپاژ، اندازه و آرایش لوله های اصلی و فرعی مزرعه، شیفت های آبیاری، شیر فلکه ها و سایر اتصاالت مربوطه نیازمند محاسبات فنی و دقیق است که بر اساس نظر و تجارب طراح سیستم آبیاری عمل خواهد شد.بازار
  • واضح است که همانند سایر روشهای آبیاری تحت فشار، طراحی صحیح سیستم تیپ با در نظر گرفتن مبانی هیدرولیکی دقیق و همچنین اجرا و نگهداری مناسب سیستم،
  • جزو عوامل کلیدی برای موفقیت این روش، توجیه اقتصادی و بهره مندی از مزایای آن توسط کشاورزان محترم محسوب می شود.
  • لذا پیشنهاد میشود که کشاورزان محترم قبل از هر اقدامی با کارشناسان ذیصالح در زمینه سیستم آبیاری  نوار تیپ، مشورت کافی بعمل آورند.