ملاحضاتی که بعد از نصب نوارتیپ باید در نظر گرفت

ملاحظات قبل و بعد از نصب نوار تیپ چیست؟

 

جهت و امتداد مناسب برای پهن کردن نوار تیپ در مزرعه به آرایش قطعات آبیاری،
قرارگیری لوله های مانیفولد و شیارهای کشت وابسته است.

در صورت عدم محدودیت در این موارد ، توصیه می شود که نوار تیپ در داخل شیار قرار گرفته و امتداد آن با امتداد باد غالب منطقه هم جهت باشد تا مشکل بادبردگی نوار تیپ کمتر به وقوع بپیوندد.

توجه به سمت قرارگیری لوله های تیپ بر روی خاک بطوریکه قطره چکان ها در بخش زیرین لوله قرار بگیرند، از مواردی است که در این مرحله باید حتما رعایت شود.

نصب نوار تیپ به دو روش دستی و مکانیزه امکانپذیر است. در هرحال نباید تحت
هیچ شرایطی نوار بر روی زمین کشیده شده و یا تحت نیرو و کشش پهن شود.

به همین خاطر کالف باید روی دستگاه سادهای که محور آن از دو طرف بر روی دو بلبرینگ قرار گرفته و به راحتی می چرخد، قرار گیرد و توسط دست و یا بصورت مکانیره نصب گردد.

از نصب قرقره در کنار مزرعه خودداری گردد، زیرا این کار باعث خراشیدگی و کاهش طول عمر نوار می گردد.

درصورت نصب نوار تیپ به روش مکانیزه، الزاما باید از سیستم های استاندارد پهن کردن نوار استفاده شود،

به طوری که در تمام مسیر لوله، هدایت نوار از کالف تا روی زمین شامل محل ورود
و خروج نوار از لوله و سطح داخلی لوله هیچگونه تماس با سطوح تیز، برنده و ساینده که موج پارگی و آسیب نوار می شود، وجود نداشته باشد.

عدم توجه به این موضوع می تواند خسارت زیادی برای کشاورزان در طول فصل به بار آورد.قطره

در مناطقی که سرعت باد موجب جابجایی نوار می گردد، باید نوارتیپ با استفاده از میخ گیره پلاستیکی و در فاصله های مناسب روی زمین تثبیت گردند.