روش آبیاری نوین با نوار تیپ جایگزین مناسبی برای روش‌های مرسوم آبیاری

  • خرید نوار تیپروش ‌های آبیاری قطره‌ای برای بخش زارعت و باغبانی مؤثر بوده و در کشاورزی پیشرو از روش‌ های آبیاری قطره‌ای و تیپ استفاده می ‌کنند.
  • لوله ‌های تیپ دارای انواع دوخت و ضخامت هستند و با توجه به شرایط آب منطقه می‌ توانند در مزارع مختلف کاربرد داشته باشند که نوع یک ‌ساله آنها می ‌تواند در مزارعی که آب مناسبی ندارد، مورد استفاده قرار بگیرد.
  • در برخی مناطق که تلفات آب بیشتر از ۵۰ درصد است، می‌ تواند روش آبیاری با نوار تیپ جایگزین مناسبی برای روش ‌های مرسوم باشد.

بر اساس یک طرح مقایسه‌ ای که در آن حدود ۷۰ هکتار از یک مزرعه ذرت علوفه‌ ای با روش آبیاری قطره‌ ای و ۱۵۰ هکتار با روش بارانی آبیاری شد،

در روش آبیاری قطره‌ای به روش نوار تیپ حدود پنج‌ هزار متر مکعب آب به مصرف رسید، اما در روش بارانی مصرف آب به هفت ‌هزار و ۵۰۰ متر مکعب آب رسید

و علاوه بر آن، میزان ماده خشک در مترمکعب روش آبیاری قطره‌ای به ازای هر متر مکعب آب چهار کیلوگرم، اما در روش بارانی ۱٫۶ کیلوگرم به دست آمد.میراب

بنابراین تاثیر بسیار آن باعث شده تا کشاورزان زیادی انگیزه استفاده از آن را داشته باشند .